Izvještaj sa seminara o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Objavio: ZF admin9. listopada 2011.

U sklopu projekta "Održivo korištenje obnovljim prirodnim resursima - SURE NaRe", koji financira Europska komisija a vodi Zelena akcija, Zelena Istra je od 6. do 8. listopada 2011. godine organizirala u Opatiji seminar o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za predstavnike 30 okolišnih organizacija iz cijele Hrvatske.*

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je naziv koji se koristi za opisivanje sustavnog postupka za procjenu potencijalnih utjecaja na okoliš planova i programa. Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njeno uvođenje je potreba za ranijim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugoročnim i kumulativnim učincima na razini plana/programa, odnosno postizanje održivog razvoja. Radi se o analizi mogucćih utjecaja na okoliš i traženju najboljih alternativa uz poboljšanje transparentnosti postupka i suradnju s javnošću tijekom izrade plana/programa.

Predavači na seminaru bili su Csaba Kiss iz Mađarske i Peggy Lerman iz Švedske, oboje pravni stručnjaci i vrsni poznavatelji postupka procjene utjecaja na okoliš. Csaba Kiss je odvjetnik za pitanja zaštite okoliša u Udruženju za pravo i upravljanje zaštitom okoliša (Environmental Management and Law Association) - EMLA, u Budimpešti , a Peggy Lerman je bivša sutkinja Vrhovnog suda a trenutno odvjetnica. Iz bogatog životopisa izdvajamo sudjelovanje u radu europske grupe stručnjaka za izradu zakonodavstva na području procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja. Zakonodavstvo i praksu SPUO u Hrvatskoj polaznicima je predstavila Anamarija Matak, načelnica Odjela za procjenu okoliša u Upravi za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Programom seminara pokušali smo obuhvatiti sve aspekte strateške procjene utjecaja na okoliš, od EU i hrvatskog zakonodavstva, definicija, principa, koristi, metoda, praćenju provedbe SPUO, sudjelovanja javnosti i demokratske učinkovitosti postupka. Nakon teorijskog dijela, najviše je vremena posvećeno primjerima iz EU prakse poput procjene utjecaja na okoliš za izgradnju golf igrališta i pripadajuće izgradnje, te SPUO za plan upravljanja rijekom i za izradu prostornog plana. U posljednjem dijelu seminara polaznici su vježbali postupak ocjene o potrebi izrade SPUO na stvarnom primjeru Izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije te utvrđivanje sadržaja SPUO za navedeni plan. Polaznici su značaj teme seminara ocijenili ocjenom 4,84 (na skali od 1 do 5), a kvalitetu predavanja s 4,75. Sve prezentacija sa seminara možete pronaći ovdje...

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske