Projekt "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" (SURE NARE)

U travnju 2011. godine započeta je provedba projekta "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NARE koji ima za glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima posebice u kontekstu EU pridruženja. U ovom projektu smo se odlučili fokusirati na obnovljive prirodne resurse i to posebice šume, vode, tlo, zrak i biološkau raznolikost.

Glavni rezultati projekta će biti: povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u praćenju politika koje imaju utjecaja na obnovljive prirodne resurse, ojačani Zeleni forum za zagovaračke inicijative povezane sa održivim gospodarenjem obnovljivih prirodnih resursa u kontekstu EU aproksimacije, podignuta javna svijest o potrebi za održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima te osigurana podrška organizacijama civilnog društva u korištenju procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš i ostalih pravnih instrumenata za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Glavne aktivnosti u projektu su: seminar za udruge o policy analizi, praćenje prijedloga politika vezanih uz obnovljive prirodne resurse, nacionalne konferencije o gospodarenju obnovljivim prirodnim resursima, tematski sastanci o održivom korištenju prirodnih resursa, jačanje komunikacije Zelenog foruma, analiza politika vezanih uz pojedini obnovljiv prirodni resurs, konzultacije za EU Okolišni forum, savjetodavna pomoć EU partnera o politikama obnovljivih prirodnih resursa, medijsko praćenje i reakcije na slučajeve vezane uz obnovljive prirodne resurse, kampanja javnog zagovaranja u održivom gospodarenju obnovljivim prirodnim resursima, javne debate o konkretnim javnim politikama, brošura o održivom gospodarenju obnovljivim resursima, seminar za novinare o EU politikama u ovom području, seminar za udruge o PUO, SPUO i drugim pravnim instrumentima, publikacija smjernica za sudjelovanje u SPUO postupku, trening za udruge o pravnim instrumentima za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa te pružanje savjetodavne podrške udrugama u PUO i SPUO postupcima koji su vezani za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Projekt provodi Zelena akcija u suradnji sa Zelenom Istrom (kao glavnim hrvatskim partnerom) te Udruženjem za okolišno upravljanje i pravo (EMLA) i paneuropskom mrežom Pravda i okoliš (Justice and Environment) kao glavnim međunarodnim partnerima. Projekt se provodi i u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu, Državnim zavodom za zaštitu prirode, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Zborom novinara za okoliš te Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu.

Projekt traje dvije godine tj. do travnja 2013. godine. Ukupni proračun projekta iznosi 248.575 EUR-a, a čak 94 % tog iznosa je financirano od strane Europske unije točnije iz Nacionalnog programa za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008.

Seminar o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš održan je 6.-8.10.2021. u Opatiji
Program seminara


O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram