RWE neće investirati u termoelektranu Plomin C

Objavio: ZF admin20. travnja 2012.

U radu Godišnje skupštine je uz pomoć naših partnera, Urgewald i Bankwatch, sudjelovao voditelj energetskog programa Zelene akcije, Toni Vidan. Na plenarnoj sjednici Godišnje skupštine oko 15:30 h, Toni Vidan je uz pomoć partnera održao 5-minutni govor u ime Zelenog foruma, nacionalne mreže 42 udruge za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. U govoru su objašnjeni razlozi za protivljenje udruga za zaštitu okoliša novoj termoelektrani na ugljen od 500 MW - Plominu C. U govoru je upozoreno na zakonske barijere izgradnji termoelektrane poput neusklađenosti sa nacionalnim i regionalnim prostorno - planskim dokumentima te na protivljenje okolišnih udruga još jednoj termoelektrani na ugljen u Hrvatskoj zbog lokalnog zagađenja i emisija stakleničkih plinova. Naime, u Prostornom planu Istarske županije navodi se da treći blok termoelektrane Plomin mora koristiti plin kao energent te da maksimalna snaga postojeće i planirane termoelektrane u Plominu može biti maksimalno 335 MW, iz čega slijedi da snaga novog bloka može biti maksimalno 125 MW. Također, u govoru je navedena činjenicu da se u Programu prostornog uređenja RH iz 1999. godine navodi "Do 2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih elektrana".

Na direktan upit u govoru da li je RWE zainteresiran investirati u Plomin C, predstavnik Upravnog odbora RWE-a je odgovorio da nisu zainteresirani ulagati u termoelektranu na ugljen ili plin na toj lokaciji. Predstavnik RWE-a je i dodao kako u ovom trenutku nemaju u planu investicije u nove termoelektrane na ugljen u Istočnoj Europi te da oni ne ulažu u "neprofitabilne projekte".

Na direktan upit zašto RWE u Plominu 2 dozvoljava da pepeo sa odlagališta slobodno raznosi vjetar, a sprečavaju isto na lokacijama drugih termoelektrana na ugljen u Europi, predstavnik RWE-a je priznao da postoji problem sa pepelom i da postojeća situacija nije održiva. Predstavnik RWE-a je dodao da su spremni financijski investirati zajedno sa HEP-om 1,2 milijuna EUR-a u tehnološke mjere kako bi se taj problem što prije riješio.

Projekt nove termoelektrane na ugljen "Plomin C" koji se hrvatskoj javnosti predstavlja kao gotova stvar niti ima sve potrebne ekološke dozvole niti ozbiljne investitore koji su u ovo vrijeme poticanja obnovljivih izvora energije i plaćanja penala na emisije stakleničkih plinova spremni ući u takav rizičan projekt.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram