Ustroj mreže i procedure donošenja odluka

Tijela mreže su: Skupštine, Koordinacija, Tajništvo i Radne grupe

Skupštine

Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavnik/ca udruga, punopravnih članica mreže: 

- predstavnik/ca udruge mora od nadležnog tijela udruge imati ovlaštenje za zastupanje udruge 

Skupštine se sastaje jednom godišnje, ako je to moguće.

1 predstavnik/ca članice ima 1 glas.

Članica mreže dužna je sudjelovati u radu Skupštine. 

Trudimo se da odluke budu donesene konsenzusom, no kada to nije moguće:

- odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže

- glasanje je javno, osim ako se Skupštine prije glasanja ne odluči za tajno glasanje: 

o prije glasanja svatko može zatražiti raspravu o načinu glasanja

o odluka o načinu glasanja donosi se većinom glasova

Članice s promatračkim statusom:

- mogu sudjelovati u radu Skupštine ali bez prava glasa

- same snose sve troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini

- status promatrača mogu imati najdulje godinu dana, tj. najkasnije na drugoj Skupštini moraju ili predati zahtjev za članstvom u mreži, ili im automatski prestaje status promatrača

Koordinacija

Koordinaciju čini 10 članica Skupštine izabranih na sjednici Skupštine na mandat do sljedeće Skupštine. 

U Koordinaciji Zelenog foruma su: Brodsko ekološko društvo-BED, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode(HDZPP), Udruga Biom, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Udruga Zelena Istra, WWF Adria – udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis i Zelena akcija.

Pri izboru članica koordinacije treba imati na umu:

- kapacitet udruge za izvršavanje preuzetih obaveza, dolazak i sudjelovanje na svim sastancima, znanje, vrijeme i motivaciju za vođenje projekata i sl.

- regionalnu rasprostranjenost po što većem dijelu zemlje

Koordinacija provodi odluke Skupštine:

- Donosi sve odluke između dvije Skupštine

o prije toga putem mailing liste članica ili drugačije (npr. telefonom) konzultira članice

o kada zbog hitnoće nije moguće prikupiti mišljenje većine članica, odmah nakon donošenja hitne odluke Koordinacija obavještava članice i poziva na "ratifikaciju" odluke

Tajništvo

Administrativna i logistička podrška Koordinaciji i Skupštini.

Vodi bazu kontakata mreže.

Služi kao kontakt za komunikaciju s mrežom: 

- proslijeđuje poruke na mailing liste koordinacije i članica

- telefonski kontaktira članice po potrebi itd.

Koordinira aktivnosti prikupljanja sredstava za financiranje naredne sjednice Skupštine.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske