FAQ

Što je Zeleni forum?

ZELENI FORUM je mreža nevladinih okolišnih organizacija Republike Hrvatske.

Koji su ciljevi mreže?

Ciljevi mreže su utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode RH te stvaranja trajne platforme za suradnju i okoliš udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okoliša civilnog društva.

Kojim metodama se služimo radi ostvarenja ciljeva mreže?

Metode kojima se služimo radi ostvarivanja ciljeva mreže su:

- javno zagovaranje

- pokretanje i kordinacija zajedničkih kampanja, akcija i projekata

- informiranje,  edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka

- osnaživanje kapaciteta udruga građana za za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacinalnoj i međunarodnoj razini

Kako postati članicom mreže?

Detaljne upute nalaze se na ovoj stranici.

Mogu li osim udruga i druge organizacije ili pojedinci postati članovima mreže?

Članovi mreže mogu biti samo registrirane udruge čija je djelatnost zaštita okoliša.

Udruge moraju biti nevladine i nestranačke.

Kako se donose odluke u mreži?

Odluke u mreži donose se u Skupštinama. Skupštine su jedan od dijelova tijela mreže.

Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavni/ca udruga, punopravnih članica mreže koji/a mora od nadležnog tijela udruge  imati ovlaštenje za zastupanje udruge. Skupština se sastaje jednom godišnje.

Pravila koja se primjenjuju prilikom donošenja odluka:

- jedan predstavnik/ca = jedan glas

- članica mreže dužna je sudjelovati u radu skupštine

- ako je moguće odluke se donose konsenzusom, no ako nije, odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže

Kome da se javim kada želim kontaktirati s mrežom?

Tajništvu mreže na tajnistvo@zeleni-forum.org.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske