Ustroj mreže i procedure donošenja odluka

Tijela mreže su: Skupštine, Koordinacija i Tajništvo.

Skupštine

Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavnik/ca udruga, punopravnih članica mreže: 

- predstavnik/ca udruge mora od nadležnog tijela udruge imati ovlaštenje za zastupanje udruge 

Skupštine se sastaje jednom godišnje, ako je to moguće.

1 predstavnik/ca članice ima 1 glas.

Članica mreže dužna je sudjelovati u radu Skupštine. 

Trudimo se da odluke budu donesene konsenzusom, no kada to nije moguće:

- odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže

- glasanje je javno, osim ako se Skupštine prije glasanja ne odluči za tajno glasanje: 

o prije glasanja svatko može zatražiti raspravu o načinu glasanja

o odluka o načinu glasanja donosi se većinom glasova

Koordinacija

U Koordinaciji može biti maksimalno 1/3 članica. Koordinaciju čini 9 članica Skupštine izabranih na sjednici Skupštine u studenom 2022. na mandat od 3 godine. U Koordinaciji Zelenog foruma su: Brodsko ekološko društvo-BED, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Ekološka udruga "Krka" Knin, Eko Pan, Sunce, Udruga Biom, Zelena akcija, Zelena Istra i Zeleni Osijek.

Pri izboru članica Koordinacije treba imati na umu:

- kapacitet udruge za izvršavanje preuzetih obaveza, dolazak i sudjelovanje na svim sastancima, znanje, vrijeme i motivaciju za vođenje projekata i sl.

- regionalnu rasprostranjenost po što većem dijelu zemlje

- udruga treba biti članica Zelenog foruma minimalno 2 godine da bi mogla ući u Koordinaciju

- članica treba sudjelovati na minimalno 50% sastanaka Koordinacije godišnje - u skladu s time će se na godišnjom razini ažurirati članstvo za one koji ne zadovoljavaju ovaj kriterij (one članice koje zadovoljavaju ovaj kriterij su izabrane na period od 3 godine)

- udruga u načelu treba sudjelovati na Skupštini kako bi bila članica Koordinacije, no to nije uvjet, odnosno ako postoji jasno opravdanje, onda se može prihvatiti nesudjelovanje na Skupštini

Koordinacija provodi odluke Skupštine:

- Donosi sve odluke između dvije Skupštine

- prije toga putem mailing liste članica konzultira članice

- kada zbog hitnosti nije moguće prikupiti mišljenje većine članica, odmah nakon donošenja hitne odluke Koordinacija obavještava članice odluci

Kriteriji za rad Koordinacije:

- za bilo kakva očitovanja unutar Koordinacije potrebno je dati minimalno 2 radna dana

- za podršku od strane Zelenog foruma potreban je konsenzus svih članica Koordinacije

- neslaganje je potrebno obrazložiti

- tko se nije očitovao, smatra se da se slaže

Tajništvo

Tajništvo je administrativna i logistička podrška Koordinaciji i Skupštini.

Tajništvo vodi bazu kontakata mreže, bazu radnih tijela u kojima su članice ZF-a, odgovorna je za prebacivanje domene, održava web stranicu, mailing liste i cloud pristup dokumentaciji Zelenog foruma.

Tajništvo služi kao kontakt za komunikaciju s mrežom: 

- prosljeđuje poruke na mailing liste Koordinacije i članica

- telefonski kontaktira članice po potrebi

- koordinira aktivnosti prikupljanja sredstava za financiranje naredne sjednice Skupštine.

Tajništvo Zelenog foruma je od 2019. godine u Udruzi Biom.

E-mail adresa Tajništva: tajnistvo@zeleni-forum.org.

Članice radnih tijela ispred Zelenog foruma

Zeleni forum utječe na javne politike i prati njihovu provedbu putem svojih predstavnika/ca u brojnim odborima, radnim skupinama i povjerenstvima na nacionalnoj razini, kao i u Savjetu za razvoj civilnog društva Vlade RH.

Detaljne informacije o predstavnicima Zelenog foruma u radnim tijelima nalaze se ovdje.

Obaveze članica radnih tijela ispred Zelenog foruma su:

- članovi odbora/radnih skupina redovno izvještavaju Zeleni forum o aktivnostima, a ne samo na godišnjoj Skupštini

- za teme koje se tiču svih (poput članstva u radnim skupinama za programiranje ili Savjetu i sl.) je bitno predložiti zajedničke kandidate ispred ZF

- za specifična područja koja se šire ne tiču svih organizacija nije potrebno kandidirati članove ispred ZF-a, no članica javlja na Zeleni forum ako je postala članica i izvještava Zeleni forum o aktivnostima

- ako se neku članicu izravno pita za uključenje u neko radno tijelo, članica javlja na Zeleni forum ako je postala članica i izvještava Zeleni forum o aktivnostima

- nema kandidatura u radne skupine u ime ZF ako se ide u politiku; pod političkim angažmanom se ne smatra angažman na razini mjesnih odbora (jedno je kandidiranje za izvršne funkcije, a drugo je kandidiranje za reprezentativne funkcije u tijelima na lokalnoj razini)

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske