Objavljena analiza hrvatske politike upravljanja poljoprivrenim zemljišten

Zelena akcija je kroz implementaciju projekta Održivo upravljanje obnovljivim prirodnim resursima u suradnji sa Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu organizirala edukaciju hrvatskih okolišnih udruga za praćenje i zagovaranje održivih okolišnih politika. Kao rezultat te suradnje i edukacije udruge okupljene u mrežu Zeleni Forum radili su na analizi hrvatske politike upravljanja poljoprivrednim zemljištem te su aktivno zagovarale usvajanje stajališta koja su bila rezultat analize.

Unatoč nedostacima novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu na koja smo upozoravali prilikom njegova usvajanja Zelena akcija i udruge Zelenog Foruma nastaviti će pratiti politike upravljanja poljoprivrednim zemljištem te biti uključene u proces unapređenja tih politika kako bi one bile usklađenije sa principima održivog razvoja. Nadamo se da će analiza hrvatske politike upravljanja poljoprivrednim zemljištem, koju možete preuzeti ovdje, biti od koristi za sve dionike politika gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima, a naročito onima kojima je poljoprivredno zemljište u fokusu interesa.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske