Obraćanje MZOE i medijima vezano za financiranje i sufinanciranje projekata OCD-a

Zeleni forum se u veljači 2020. obratio Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i medijima vezano za financiranje i sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske