Obraćanje Zelenog foruma Europskoj komisiji vezano za natječaj Programa LIFE za udruge na temu Europskog zelenog plana

Zeleni forum se obratio Programu LIFE Europske komisije vezano uz kriterije za natječaj Programa LIFE za udruge na temu Europskog zelenog plana (NGO4GD) koji je raspisan za udruge koje su se našle u teškoćama zbog covid pandemije. Naime, nijedna članica Zelenog foruma nije zadovoljila kriterije natječaja te se tako, prema našim saznanjima, nijedna udruga nije ni mogla javiti na taj natječaj. Europska komisija odgovorila da je natječaj namijenjen kao hitna mjera za organizacije koje se suočavaju s trenutnim financijskim gubitcima zbog krize uzrokovane covid pandemijom i kojima zbog toga prijeti prestanak poslovanja.

Ujedno je Europska komisija i potvrdila da su okolišni OCD-i važan i vrijedan partner u postizanju ciljeva javnih politika EU koje se odnose na okoliš, zaštitu prirode i klimu te da će to i ostati.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske