U Zagrebu je 24. i 25. siječnja 2023. održano strateško planiranje organizacija uključenih u mrežu okolišnih organizacija Zeleni forum. Tijekom dva dana rada isplanirali smo modele i aktivnosti za unaprjeđenje suradnje s institucijama i lokalnim inicijativama vezano za teme zaštite okoliša i prirode, plan za zagovaranje financiranja OCD-a na nacionalnoj razini te dogovorili pristup za bolje pozicioniranje tih tema u nacionalnim politikama.

U području zaštite okoliša i prirode, energetike i klime organizacije civilnog društva provode mnoge projekte i ispunjavaju ciljeve na koje se RH obvezala putem nacionalnog zakonodavstva, kao članica Europske unije, ali i putem brojnih međunarodnih sporazuma. Brojna tijela koriste rezultate rada tih istih organizacija prilikom izvještavanja prema Europskoj uniji i drugim međunarodnim tijelima, no, za razliku od većine drugih sektora, sustav ne osigurava siguran i stabilan način financiranja za organizacije civilnog društva na tom polju.

Kroz civilni sektor osiguravaju se brojne usluge, omogućava zdraviji i čišći okoliš te očuvana priroda, ali i utječe na zakonodavstvo koje to treba omogućiti. Dodatno, aktivni građani koji se okupljaju u inicijativama i organizacijama prate ne samo zagađivače i štetne projekte nego i provode konkretne akcije u zajednici. Zbog toga je nužno osigurati poticajno okruženje za civilni sektor na tom polju jer u ravnoteži sa druga dva sektora - javnim i privatnim - čini zdravo društvo.

Planiranje je održano u sklopu projekta financiranog od strane Civitates-a – filantropske inicijative za demokraciju i solidarnost u Europi.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske