Predstavnici Zelenog foruma imenovani u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

U lipnju 2021. Zeleni forum je kandidirao svoje predstavnike za Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

U rujnu je ponovo kandidirao svoje predstavnike te su u studenom stigla imenovanja. Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika OCD-a.

Ured za udruge navodi da je Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Važno je napomenuti da je je zadnja važeća Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva donesena još davne 2012. godine. Strategija je trajala do 2016., kada je Ured za udruge pokrenuo izradu Nacionalne strategije za period od 2017 do 2021. Ta Strategija nažalost nikad nije donesena, iako je bila u visokom stupnju izrađenosti.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske